Op verzoek van een vraag uit de Tweede Kamer berekende het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een top 100-lijst van de ammoniakuitstoot per stallocatie (UBN). Hiervoor gebruikte het RIVM een aantal datasets, namelijk de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij), GIAB Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) (Geografisch Informatie Agrarische Bedrijven) en resultaten uit NEMA National Emission Model for Agriculture (National Emission Model for Agriculture) (National Emission Model for Agriculture). In deze notitie wordt de methode toegelicht die is gebruikt om de emissies van ammoniak voor de top 100-lijst te berekenen.

Het GIAB wordt door Wageningen Environmental Research jaarlijks opgesteld om een zo goed mogelijke weergave te zijn van veehouderijlocaties in Nederland, waarbij de bijbehorende informatie representatief is voor een geheel jaar. Bij het samenstellen van het bestand worden gegevens uit onderliggende databestanden gecombineerd en ontbrekende data door middel van de best mogelijke inschatting aangevuld.

De taakgroep Landbouw van de Emissieregistratie berekent elk jaar met behulp van het model NEMA de uitstoot van ammoniak door landbouw naar de lucht, waaronder die uit stallen. NEMA berekent de totale hoeveelheid ammoniak die in heel Nederland per type stal en per bron binnen het staltype (bijvoorbeeld mestopslag) wordt uitgestoten. Het RIVM gebruikt vervolgens deze nationale stalemissies om de uitstoot te verdelen over verschillende locaties. Dit betekent dat op basis van de nationale hoeveelheid wordt berekend hoeveel ammoniak een locatie uitstoot.

Het RIVM verdeelt de nationale emissies uit NEMA over verschillende oppervlakten: over provincies, gemeenten, 5x5km vlakken en 1x1km vlakken. Voor de top 100-lijst zijn de nationale emissies over stallocaties verdeeld.

Deze ‘ruimtelijke verdeling’ wordt gedaan op basis van percentages. Elke stallocatie krijgt een percentage van de totale uitstoot toebedeeld. Om te berekenen hoe groot dit percentage is, gebruikt het RIVM gegevens uit het GIAB waarin de staltypen en dieraantallen staan vermeld.

De uitkomst, de ammoniakemissie per stallocatie (UBN), is gepresenteerd in de top 100-lijst.