De National Inventory Report (NIR National Inventory Report (National Inventory Report)) is het rapport met de inventarisatie van broeikasgasemissies. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stelt dit in samenwerking met diverse partnerinstituten jaarlijks op. Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie van EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat).

Waarom maakt Nederland de NIR?

Met deze inventarisatie voldoet Nederland aan de internationale rapportageverplichtingen van:

  • Het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Framework Convention on Climate Change))
  • Het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie

Wat staat er in de NIR?

  • Analyses van ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen per jaar vanaf 1990
  • Een analyse van de belangrijkste bronnen die broeikasgassen uitstoten (‘key sources’)
  • De onzekerheid in de berekening van de uitstoot van broeikasgassen
  • Een beschrijving van de gebruikte berekeningsmethoden en databronnen
  • Een overzicht van het kwaliteitssysteem en de manier waarop de Nederlandse Emissieregistratie de berekeningen controleert  
  • Een losse annex bij dit rapport bevat elektronische data over emissies en activiteitdata in het zogenaamde CRF Common Reporting Format (Common Reporting Format). Daar wordt door het secretariaat van het VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)-Klimaatverdrag om verzocht.

National Inventory Entity (NIE)

De  United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Framework Convention on Climate Change)) beoordeelt Nationale Rapporten die landen in het kader van het Klimaatverdrag en het Akkoord onder Parijs opstellen. Verder zijn deelnemende landen verplicht om een zogenaamd National System voor monitoring op te zetten en te onderhouden. Ook moeten ze een 'single national entity' aanwijzen. Dit wordt in Nederland de National Inventory Entity (NIE National Inventory Entity (National Inventory Entity)) genoemd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) heeft RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) aangewezen als NIE. De NIE is eindverantwoordelijk voor: het National System, de kwaliteitsborging, de tijdige oplevering van rapportages en het faciliteren van reviews. Verder stelt RVO jaarlijks de emissiefactor aardgas vast en verzorgt zij het onderhoud van de Nederlandse brandstoffenlijst met stookwaarden en emissiefactoren.

Via deze link kunt u alle NIR National Inventory Report (National Inventory Report) rapporten en CRF Common Reporting Format (Common Reporting Format) tabellen inzien inclusief historie.