Privacyverklaring Emissieregistratie.nl

Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een essentieel onderdeel van die gegevensuitwisseling.
Omdat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is en een grote bijdrage levert aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen, heeft Emissieregistratie.nl privacy hoog in het vaandel staan: Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Emissieregistratie.nl gebruikt alleen gegevens die mensen rechtstreeks op vrijwillige basis met ons delen.

In deze privacyverklaring leest u hoe Emissieregistratie.nl omgaat met uw persoonsgegevens.
Deze verklaring is opgebouwd uit verschillende secties:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Voor welk doel verwerkt Emissieregistratie.nl uw persoonsgegevens?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wat zijn de uitgangspunten
 • Hoe contact op te nemen

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over een natuurlijk persoon gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerkt Emissieregistratie.nl uw persoonsgegevens?

Emissieregistratie.nl onderhoudt de persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • Toesturen van de nieuwsbrief
 • Beantwoorden van binnengekomen vragen en opmerkingen

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Emissieregistratie.nl hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Functionaris voor Gegevensbescherming
Het ministerie van VWS, waar Emissieregistratie.nl een concernonderdeel van is, heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als interne toezichthouder, ook voor Emissieregistratie.nl. De FG controleert of het ministerie de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) toepast en naleeft. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt als externe toezichthouder toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving.

 

Uitgangspunten

 

Wettelijke grondslag
Emissieregistratie.nl verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke grondslag is om ze te mogen verwerken, bijvoorbeeld op basis van toestemming. Daarbij zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens
Emissieregistratie.nl verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken wij minder of geen persoonsgegevens.


Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
Emissieregistratie.nl zorgt ervoor dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen wij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op uw privacy veroorzaken wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om hetzelfde doel te bereiken.

Bewaren zolang noodzakelijk is
Bij Emissieregistratie.nl bewaren wij uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
 • op grond van de Archiefwet is vereist, en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Emissieregistratie.nl neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat Emissieregistratie.nl zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. Wij volgen daarbij de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;

 

Contact over uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzage- en correctierecht. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Emissieregistratie.nl behandelt uw verzoek binnen 1 maand.

Vergeet u niet te identificeren
Doet u een beroep op één of meer van uw privacy-rechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hoe u de KopieID app kunt downloaden.

Als u inzage wilt in bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens van minderjarigen, dan vragen wij u om zich persoonlijk te identificeren als u de informatie bij ons komt ophalen. Zodat wij zeker weten dat wij de informatie aan de juiste persoon geven.

U kunt uw verzoek op twee manieren bij ons indienen:

Digitaal: Stuur een e-mail naar: emissieregistratie@rivm.nl

Schriftelijk [vergeet u hierbij niet uw brief te ondertekenen]:

Loket Emissieregistratie
RIVM
Postbus 1
3720 VB Bilthoven


Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
Heeft u vragen over de AVG of een klacht? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.