Vandaag publiceert het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het National Inventory Report 2021 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2021 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VNVerenigde Naties Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Beide rapporten beschrijven de emissies van 1990 tot en met 2019.

Daarnaast zijn drie methoderapporten beschikbaar gesteld over consumentenemissies en emissies uit de industrie en de landbouw. Dit zijn technische rapportages die de werkwijze en de methodiek voor het bepalen van de emissies op Nederlands grondgebied verantwoorden. 

De voorlopige cijfers voor de uitstoot van broeikasgassen in 2020 zijn afgelopen maart gepubliceerd. De voorlopige cijfers voor luchtkwaliteit in 2020 volgen in september. De definitieve cijfers over 2019 zijn afgelopen februari gepubliceerd. Het opstellen van de definitieve cijfers is een zorgvuldig proces. Daarom worden deze cijfers pas in het volgende jaar gepubliceerd.

Uit de broeikasgasrapportage blijkt dat in 2019 de uitstoot van broeikasgassen 3,2 procent lager was dan in 2018. In totaal is de uitstoot nu 18 procent gedaald ten opzichte van 1990. Het doel is dat de uitstoot van broeikasgassen 25 procent lager is in 2020. 

Uit de rapportage over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen blijkt dat voor ammoniak, stikstofoxiden, zwaveloxiden, fijnstof en niet-methaan vluchtige stoffen de emissies in 2019 ten opzichte van 2018 zijn gedaald. Voor alle stoffen behalve niet-methaan vluchtige stoffen geldt dat de uitstoot onder de desbetreffende NECnational emission ceiling plafonds liggen.

Rapporten Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen diverse instituten onder regie van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Emissieregistratie stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. De Emissieregistratie levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieu- en klimaatbeleid. Daarnaast houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt ( UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Framework Convention on Climate Change), Kyoto protocol), en aan de richtlijnen op het gebied van grootschalige luchtverontreiniging ( NECD National Emissions Ceiling Directive (National Emissions Ceiling Directive), Göteborg protocol).