In 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 1,8 procent hoger dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de uitstoot weer stijgt. In 2020 was er nog sprake van een daling van 8,8%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door CO2 en komt met name door de koude winter van 2021. In totaal is de uitstoot van broeikasgassen nu 24,9 procent lager dan in 1990. De uitstoot van ammoniak daalde in 2021 met ruim 1 procent (1,4 kiloton) ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt vooral door afname van het aantal dieren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie publiceert deze (en meer) definitieve cijfers over 2021 vandaag op emissieregistratie.nl.

Daling broeikasgassen stokt

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sinds 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de broeikasgassen methaan, lachgas en F-gassen. De uitstoot van CO2 daalde vanaf 2016. Voor de energieproductie werd minder steenkool gebruikt en meer  aardgas en hernieuwbare energiebronnen. In 2021 nam de uitstoot van CO2 weer licht toe. Dat komt voor een groot deel door de koude winter. Huishoudens gebruikten meer aardgas voor de verwarming dan in 2020. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van CO2 met 14,8% gedaald.

Uitstoot ammoniak en stikstofoxiden daalt, door minder vee en schoner verkeer

De uitstoot van ammoniak is in 2021 vergeleken met 2020 met 1,4 kiloton gedaald. Dat komt vooral omdat er minder dieren zijn. Ook zat er minder eiwit in het voer voor melkvee. 

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2021 vergeleken met 2020 met 4,1 kiloton gedaald. Dat komt vooral doordat auto’s en vrachtwagens schoner worden (Euro-normen). Daar staat tegenover dat de uitstoot door fossiele brandstoffen voor energie en warmte steeg, elk met 0,7 kiloton.

Over de Emissieregistratie

De Emissieregistratie is een samenwerkingsverband tussen diverse instituten onder regie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Emissieregistratie stelt jaarlijks de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. De Emissieregistratie levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieu- en klimaatbeleid. Daarnaast houdt de Emissieregistratie bij of Nederland zich aan de internationale klimaatverplichtingen houdt (UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Framework Convention on Climate Change), Kyoto protocol), en aan de richtlijnen op het gebied van grootschalige luchtverontreiniging (NECD National Emissions Ceiling Directive (National Emissions Ceiling Directive), Göteborg protocol).

Emissiedata uit twee reeksen beschikbaar

De cijfers die gepubliceerd zijn bevatten de emissies voor alle emissieoorzaken naar lucht voor de jaren 1990-2021. Ruimtelijk verdeelde emissies, naar bijvoorbeeld provincie of gemeente, en emissies naar water ontbreken nog voor deze reeks. Deze worden toegevoegd wanneer de informatie beschikbaar komt. Daarom blijft de volledige 1990-2020 reeks beschikbaar totdat de 1990-2021 reeks volledig is. Op de pagina’s ‘Grafieken en kaarten’, ‘Export’ en ‘Bronnen top 10’ kun je kiezen of je de 1990-2020 of 1990-2021 reeks wil bekijken. Omdat er alleen data voor heel Nederland beschikbaar is, zijn in de 1990-2021 reeks dus geen kaarten te zien.

Landgebruik emissiecijfers

Vanwege het Parijs akkoord worden vanaf de reeks 1990-2021 de nationale totalen voor Nederland inclusief LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry) getoond. LULUCF staat voor Land use, land use change and Forestry en betreft de emissies uit landgebruik en bosbouw.