windmolens

De broeikasgasemissies daalden – volgens voorlopige cijfers – in 2020 met ruim 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent. Zie de voorlopige kwartaalcijfers van de broeikasgassen. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990. De doelstelling van Urgenda, een minimale broeikasgasreductie van 25 procent (1990–2020), ligt binnen de onzekerheidsmarge van deze raming. De afname in 2020 is aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Dit komt slechts voor een deel door de lockdownmaatregelen. De grootste reductie is behaald in de energiesector. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie over de broeikasgasuitstoot in 2020 volgens de IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)-richtlijnen. Begin 2022 zullen de definitieve cijfers bekend worden op basis waarvan Nederland internationaal rapporteert.

Uitstoot door de sector ‘Elektriciteit’ meest gedaald

De grootste daling van de broeikasgasuitstoot in het afgelopen jaar is te zien in de elektriciteitssector (- 21% ten opzichte van 2019). Deze daling hangt samen met het afgenomen steenkoolverbruik. Dit heeft diverse oorzaken. Ten eerste het sluiten van de Hemwegcentrale (Amsterdam) eind 2019 en het grotendeels stil liggen van de Riverstonecentrale (Maasvlakte) afgelopen jaar vanwege storingen. Ten tweede hadden de kolencentrales te maken met hogere kolen- en CO2 – prijzen, dat een concurrentienadeel veroorzaakte ten opzichten van aardgascentrales. Verder daalde de vraag naar elektriciteit uit centrales door de toename van hernieuwbare bronnen. En tenslotte nam vanwege de coronacrisis de totale vraag naar elektriciteit in Nederland en in de buurlanden af.

Ontwikkelingen overige sectoren

De emissies door de mobiliteitssector nam met 11 procent af ten opzichte van 2019; belangrijkste reden is minder personenvervoer over de weg vanwege de lockdownmaatregelen. In de sectoren landbouw en gebouwde omgeving daalde de broeikasgasuitstoot licht. In de industrie bleven de emissies op ongeveer hetzelfde niveau als in 2019.

Eerste vroege jaarraming dankzij nieuwe kwartaalramingen

Deze eerste jaarraming van de uitstoot van broeikasgassen is het resultaat van de in 2020 door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  ontwikkelde kwartaalraming volgens de IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  richtlijnen. Deze kwartaalraming is ontwikkeld om sneller inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de emissies. Definitieve cijfers over de uitstoot van broeikasgassen in 2020 zullen begin 2022 beschikbaar komen. Deze definitieve cijfers kunnen iets anders uitvallen vanwege actuelere statistieken die later in het jaar beschikbaar komen. De reductie ten opzichte van 1990 kan tussen de 23 en 26 procent uitkomen.

Grafiek: uitstoot broeikasgassen conform IPCC