Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft sinds 2021 een methodiek ontwikkeld om een eerste inschatting van de broeikasgasemissies beschikbaar te stellen op basis van kwartaalcijfers.

Overzicht voorlopige kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1.

Sinds begin 2021 is er een bij het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t-1. In juni, september en december van jaar t volgen dan de emissiecijfers over respectievelijk het eerste, tweede en derde kwartaal van datzelfde jaar.

Inmiddels is het voorlopige jaartotaal 2022 bekend. Dat presenteren wij hier, alsmede de voorlopige cijfers over de 4 kwartalen van 2022. Daarnaast worden de definitief vastgestelde cijfers over 2020 en 2021 vermeld.  Dit artikel geeft een nadere toelichting bij de cijfers over 2022.

Deze emissiereeks wordt weergegeven conform AR5, wat vanaf emissiejaar 2021 verplicht is (zie uitleg onder overzichtstabel 'Broeikasgassen'). De cijfers zijn exclusief LULUCF.

 

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten, conform AR5, exclusief LULUCF
*) Definitief cijfer volgens Emissieregistratie
**) Berekend volgens CBS-methode
Als gevolg van afrondingen kan het zijn dat sommige optellingen niet helemaal kloppen.

 
2020*
2021*
2022 Q1**
2022 Q2**
2022 Q3**
2022 Q4**
2022**
Electriciteitsopwekking              
CO2 32,3 32,2 7,7 6,6 8,3 7,9 30,5
     Overige broeikasgassen 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
     Totaal 32,5 32,4 7,8 6,6 8,4 8,0 30,8
               
Industrie            
CO2 46,9 47,4 10,9 10,7 10,4 9,9 41,8
     Overige broeikasgassen 6,8 6,6 1,7 1,6 1,6 1,6 6,5
     Totaal 53,7 54,0 12,5 12,3 12,0 11,5 48,3
             
Gebouwde omgeving              
CO2 21,1 23,8 8,9 2,6 1,2 6,1 18,8
     Overige broeikasgassen 1,0 1,0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,9
     Totaal 22,1 24,8 9,2 2,8 1,3 6,4 19,7
               
Verkeer en vervoer              
CO2 29,3 29,3 6,7 7,5 7,1 7,6 29,0
     Overige broeikasgassen 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
     Totaal 29,9 29,8 6,9 7,7 7,2 7,8 29,6
                 
Landbouw              
CO2 7,4 7,8 2,3 1,3 0,7 1,5 5,7
     Overige broeikasgassen 19,1 18,8 4,7 4,5 4,4 4,5 18,2
     Totaal 26,5 26,6 6,9 5,8 5,2 6,0 23,9
               
Totalen              
CO2 137,3 140,4 36,4 28,6 27,7 33,0 125,8
     Overige broeikasgassen 27,7 27,3 6,9 6,5 6,4 6,6 26,4
     Totaal
164,8
167,7
43,3
35,1
34,1
39,7
152,2

Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022

In 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw.  De uitstoot van broeikasgassen lag in 2022 voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. 

  • De gebouwde omgeving heeft 21 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021. Hierdoor is er minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren.
  • De industrie heeft 11 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Ook dat komt door de hoge aardgasprijzen. Grote aardgasintensieve industriële bedrijven (vooral aardolie- en chemische) hebben hun productieprocessen hierop aangepast door minder aardgas te verbruiken of hebben hun productie deels stilgelegd. 
  • Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Dit in combinatie met meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde tot minder aardgasverbruik in de glastuinbouw. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10 procent lager.
  • De uitstoot van de elektriciteitssector lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent. Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgasgestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder.
  • De uitstoot door de sector mobiliteit was nauwelijks minder dan in 2021.