De uitstoot van broeikasgassen was 9 procent lager in 2022 dan in 2021. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt door de industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is vastgelegd dit in 2030 moet uitkomen op 55 procent.

Uitstoot broeikasgassen sterk verminderd door hoge aardgasprijzen

Hoge aardgasprijzen hebben in vrijwel alle sectoren gezorgd voor een daling van het verbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Ook speelde het zachtere weer, de hoeveelheid zonuren, en de productie van groene stroom een rol.

Voor de gebouwde omgeving was de uitstoot 21 procent lager dan in 2021.  Er is minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren. De industrie heeft met 32 procent het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot was in 2022 11 procent lager dan in 2021. Grote industriële bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast of gedeeltelijk stilgelegd.

De uitstoot van de glastuinbouw was in 2022 10 procent lager dan het jaar daarvoor. De elektriciteitssector stootte 5 procent minder broeikasgassen uit. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent. De uitstoot door de sector mobiliteit, ten slotte, was nauwelijks minder dan in 2021.