Overzicht middagprogramma

Tijdstip               Ionazaal               Grote tuinzaal Opaalzaal

Sessie 1
13:00 - 13:55

Sessie 1A
Water
Sessie 1B
Rekenen aan Luchtkwaliteit en gezondheid: emissies als basis 

Sessie 1C
Regionale cijfers/ZZS/UFP

Sessie 2
14:05 - 15:00

Sessie 2A
Water
Sessie 2B
Interactieve sessie met gebruikers

Sessie 2C
Broeikasgassen en EU Europese unie (Europese unie)-emissies

15:00 - 15:30 Pauze    
Sessie 3
15:30 - 16:20
Sessie 3A
Water
Sessie 3B
Innovatie bij de Emissieregistratie: een blik vooruit 
Sessie 3C
In de praktijk: emissies op de website 
16:30 - 17:00 Feestelijke toost en aan de hand van een getekend verslag bespreken we wat we gehoord hebben.
17:00 - 18:30 Borrel    

Detail parallelsessies

Hieronder vindt u de titel, sprekers en omschrijving van de presentaties in de parallelsessies.

Sessie 1 13:00 - 13:55

13:00 uur
Welkom & Nieuwe ontwikkelingen in de Emissieregistratie 
Dr. Petra Krystek (Deltares)

De belangrijkste ontwikkelingen en actuele trends in de Emissieregistratie van oppervlaktewater worden onder de loep genomen. Hiernaast worden de lopende en recent opgestarte vernieuwingen in de Emissieregistratie  toegelicht. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de rest van het programma van deze sessies water. 

Covoorzitter: Steven Kelderman (Deltares) 

13:15 uur
Drivers van concentratiedynamiek in oppervlaktewateren 
Dr. Tessa Pronk (KWR)

Om de chemische waterkwaliteit te monitoren worden er in Nederland regelmatig metingen gedaan. Is die gemeten concentratie nu telkens een verrassing, of is deze voorspelbaar? Uit stofdynamiekmodellen blijkt dat een groot deel van deze dynamiek te verklaren is aan de hand van omstandigheden. Daarmee is het ook heel duidelijk wat buiten deze ‘normale’ gang van zaken valt: mogelijke incidenten met stoffen waar de concentratie hoger is dan we op basis van omstandigheden zouden verwachten. Hiermee kunnen we dan kijken wat de bijdrage is van deze incidenten op de jaarvracht, en of er bepaalde ‘signaturen’ in deze incidenten zitten waar meerdere stoffen tegelijk verhoogd zijn.  

13:35 uur
Nutriënten balansen oppervlaktewaterlichamen en daaruit af te leiden KRW Kaderrichtlijn water (Kaderrichtlijn water)-opgave
Peter Schipper, Yan Mi-Gegotek, Mattijs Hehenkamp (Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research)

De nutriëntenbelasting vormt in veel regionale oppervlaktewaterlichamen een belemmering om de KRW-doelen te halen. In regionale bronnenanalyses berekent de WUR Wageningen University and Research (Wageningen University and Research) de KRW-opgave nutriënten voor een referentieperiode. Op basis van de berekende stofbalansen wordt deze verdeeld over de sectoren, naar rato van hun bijdrage aan de nutriëntenbelasting. Vervolgens wordt doorgerekend hoeveel er van die KRW-opgave overblijft, uitgaande van een baseline scenario 2027. Resultaten geven inzicht in de KRW-restopgave en bieden o.a. handvaten voor provinciale NPLG Nationaal Programma Landelijk Gebied (Nationaal Programma Landelijk Gebied)-uitwerkingen.  

Ronald Hoogerbrugge (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en Paul Ruyssenaars (RIVM)
Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Schone Lucht Akkoord (SLA) afgesproken om de emissies van luchtverontreiniging verder terug te dringen. Doel van het SLA is het realiseren van 50% gezondheidswinst. Het RIVM heeft een systematiek ontwikkeld waarmee de gezondheidswinst wordt berekend. In deze sessie worden de volgende aspecten behandeld: 

  1. Hoe kom je van emissiecijfers voor NOx en fijnstof tot een berekening van gezondheidswinst?
  2. Meten en modelleren van concentraties: het belang van de ruimtelijke verdeling van emissies
  3. Zinvolle berekeningen op hoger detail niveau: pilots in de stad
  4. In samenspraak met de deelnemers aan deze sessie: Zijn er mogelijkheden om het ruimtelijk detailniveau te verbeteren? 

13:00 uur
Ruimtelijke verdeling en onzekerheden in de Emissieregistratie 
Romuald te Molder (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Hoe komt de Emissieregistratie tot een ruimtelijk beeld van de emissies over Nederland en wat zijn hierbij de onzekerheden? 

13:15 uur
ZZS-emissies in beeld 
Meinie Naus (RIVM) 

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven hun emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) rapporteren in de ZZS-modules van het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV elektronisch Milieujaarverslag (elektronisch Milieujaarverslag)). We werken aan een applicatie onder de Emissieregistratie waarmee een deel van deze gegevens openbaar toegankelijk zal worden gemaakt. In deze presentatie praten we u bij over de stand van zaken. 

13:35 uur
Grip op emissie van ultrafijnstof 
Ir. Antoon Visschedijk (TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

UFP is gedefinieerd als de fijnste fijnstoffractie en het wordt verdacht van belangrijke gezondheidseffecten voor de mens. Beleid gericht op fijnstof reductie (bijv. PM10) is niet altijd in dezelfde mate effectief voor UFP. UFP verdient daarom speciale aandacht bij het in kaart brengen van bronnen en gedrag in de atmosfeer. Hier heeft TNO afgelopen 15 jaar vooral in Europees verband veel onderzoek naar gedaan. Ik presenteer wat we binnen de ER Emissieregistratie (Emissieregistratie) nu denken te weten over UFP emissies en waar we vinden dat additioneel onderzoek noodzakelijk is. 

Sessie 2 14:05 - 15:00

Covoorzitter: Kevin Ouwerkerk (Deltares) 

14:05 uur
SensingNL: meetinstrumentatie en data-infrastructuur voor waterkwaliteitsmanagement
Dr. Oscar F van den Brink en Eric van Sprang (TI-COAST) 

Om bij de inwerkingtreding van de KaderRichtlijn Water in 2027 een soortgelijke maatschappelijke en economische verlamming als bij de stikstofcrisis te voorkomen, moeten we op meer lokale gebiedsgerichte schaal handelen en beleid voeren. 
Het bestaande meet- en modelinstrumentarium is ontoereikend om het vereiste fijnmaziger en integraler inzicht in oorzaak en gevolg te verkrijgen. 
SensingNL (ww.sensingnl.nl) wil voorzien in deze behoefte aan haalbare, schaalbare, betaalbare sensoroplossingen die (near) real-time data opleveren voor het noodzakelijke inzicht en handelingsperspectief voor boeren, industrie, burgers, provincies, het rijk en beleidsmakers.  

14:35 uur
De Atlas van de Schone Maas
Maarten van der Ploeg (RIWA-Maas) 

De Maas is voor heel veel partijen van groot belang. De Atlas van de Schone Maas brengt in beeld welke activiteiten er langs de Maas plaatsvinden, die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit. Een atlas is een handig instrument, een rapport geeft vaak alleen maar tekst, maar de atlas geeft ook beelden, zodat je op een interactieve manier zaken die jij wilt bekijken naar boven kunt halen.  De Atlas kan zo de samenwerking stimuleren. Dat inzicht werpt weer nieuwe vragen op, waarmee een proces van continue ontwikkeling ontstaat.  

Speeddate debat

De Emissieregistratie kent een diverse groep aan gebruikers. In deze interactieve sessie  gaan we aan de hand van jullie mening met elkaar gesprek in de vorm van een speeddate  debat. We nodigen jullie als deelnemer uit om actief mee te doen!

14:05 uur
CO2 berekeningen – het jaar 1990 door de jaren heen 
Peter Zijlema en Jorieke Rienstra (RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Hoe kan het dat de historische uitstoot van broeikasgassen na jaren nog wijzigt? Waarom staat de uitstoot voor 1990 niet gewoon vast? Deze presentatie laat zien, aan de hand van een historie van klimaatafspraken, waarom het basisjaar en de trendlijnen van broeikasgassen ook met terugwerkende kracht kunnen wijzigen. 

14:30 uur
Emissieregistratie in Europa
Stijn Dellaert (TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek)

Alle landen in de EU Europese unie (Europese unie) maken, net als Nederland, jaarlijks een inventarisatie van emissies. Deze presentatie geeft een vergelijking van emissies met andere landen, nieuwe ontwikkelingen hierin, en het gebruik van de Europese emissiedata. Wat kunnen we van elkaar leren?

Sessie 3 15:30 - 16:20

Covoorzitter: Lisa van Eck (Deltares)

15:30 uur
Rioolwater spiegel van de samenleving: de Nederlandse drugsmarkt en emissie bezien vanuit het riool 
Dr. Thomas Ter Laak (KWR) 

Resten van gebruikte cocaïne, amfetamine en MDMA in het rioolwater van 30 rioolwaterzuiveringsinstallaties (20% van de bevolking) zijn gebruikt om de consumptie van deze middelen in Nederland te schatten. Het blijkt dat de consumptie van cocaïne en MDMA samenhangt met stedelijkheid van het onderzochte gebied en dat de nationale Nederlandse illegale drugsmarkt voor cocaïne, amfetamine en MDMA ongeveer 1 miljard euro per jaar bedraagt. 

15:50 uur
Een jaar bij de Emissieregistratie 
Dr. Andrea Aldas Vargas (RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)

Tijdens mijn eerste jaar bij de Emissieregistratie heb ik geleerd dat openbare data essentieel is voor projecten zoals de Kaderrichtlijn Water. Het is belangrijk om deze data correct te analyseren, visualiseren en valideren om aanvullende maatregelen te kunnen identificeren en zoals Nederland dichter bij de doelen van de Kaderrichtlijn Water te komen. 

16:10 uur
Conclusies en afsluiting sessie Water 
Dr. Petra Krystek (Deltares & taakgroepvoorzitter MEWAT Methodeontwikkeling Wateremissies (Methodeontwikkeling Wateremissies)

Dr. Hannes Witt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
In deze presentatie gaan we in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen bij de Emissieregistratie. De focus ligt hierbij op de verificatie van emissies door middel van onafhankelijke metingen met satellieten en meetstations. Daarnaast zullen we ook andere verwachte technische en maatschappelijke ontwikkelingen bespreken die de Emissieregistratie zouden kunnen beïnvloeden, zoals openbare data of AI. 

In de praktijk: emissies op de website
In deze interactieve sessie gaan de deelnemers, na een korte demonstratie van de website van de Emissieregistratie, d.m.v. een quiz aan de slag op de website om verschillende vragen te beantwoorden. De deelnemer leert hierdoor de website beter kennen en kan ook vragen stellen over de website. De deelnemer met de meeste antwoorden goed wint uiteraard een prijs. NB Voor deze sessie is het handig om een laptop te hebben.