In 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 7,9 procent lager dan in 2021. Dat komt vooral door de hoge aardgasprijzen. Daardoor is er minder aardgas verbruikt door de industrie, bebouwde omgeving en landbouw. Ook was het een zachtere winter dan in 2021. In 2021 steeg de uitstoot van broeikasgassen nog met 1,8 procent ten opzichte van 2020. Dit volgt uit de voorlopige emissiecijfers die RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie vandaag publiceert op emissieregistratie.nl.

De uitstoot van broeikasgassen lag in 2022 voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. Hiermee wordt het zogeheten Urgendadoel ruim gehaald*. In de klimaatwet is vastgelegd dat de afname in broeikasgasemissies in 2030 moet uitkomen op 55 procent ten opzichte van 1990.

Definitieve cijfers over 2022 zijn er begin 2024.

Ammoniak, NOx, en NMVOS emissies dalen in 2022

De dalende trend van de ammoniakemissie zet in 2022 door met een afname van 1,1%. Dit komt met name door afname van het aantal dieren in de varkens- en pluimveehouderij, en lagere stikstofgehalten in het voer van melkvee.

De emissie van stikstofoxiden (NOx) daalt met 2,4 procent als gevolg van lager aardgasgebruik van consumenten, landbouw en industrie door hoge brandstofprijzen. Daarnaast zorgt een moderner wagenpark voor minder NOx-emissies.

Betere data over het gebruik van handdesinfectiemiddelen door consumenten zorgt in 2022 voor een daling (10,6 procent) van NMVOS (niet methaan vluchtige organische stoffen) emissies. Deze verbeterde gegevens zullen bij publicatie van de definitieve cijfers over 2022 ook voor eerdere jaren worden toegepast.

De emissies van overige luchtvervuilende stoffen (PM2,5 en SO2) blijven in 2022 ongeveer constant.

CO2-equivalenten beschikbaar op emissieregistratie.nl

Om de invloed van verschillende broeikasgassen met elkaar te kunnen vergelijken, of bij elkaar op te kunnen tellen, worden broeikasgasemissies omgerekend naar zogeheten CO2-equivalenten. De uitstoot van de verschillende broeikasgassen worden hiermee onder één noemer gebracht. Daarom worden de emissiereductiedoelen voor klimaatverandering bijvoorbeeld uitgedrukt in megaton CO­2-equivalenten.

Op emissieregistratie.nl kunnen broeikasgassen nu getoond worden in CO2-equivalenten, op zowel kaart als in grafieken en tabellen. Ook zijn exports mogelijk in CO2-equivalenten in plaats van de gebruikelijke kilogrammen.

* In de Urgenda-klimaatzaak van juni 2015 besliste de rechter dat de uitstoot van broeikasgassen vanaf 2020 ten minste 25% procent lager moet zijn dan in 1990. Dit vonnis werd eind 2019 uiteindelijk door de Hoge Raad bevestigd (lees verder voor meer informatie).