In 2022 lag de uitstoot van broeikasgassen 7,6 procent lager dan in 2021. De definitieve emissiecijfers bevestigen daarmee  eerdere berichten. Dat komt vooral door de hoge aardgasprijzen in 2022. Daardoor is er minder aardgas verbruikt door de industrie, in de bebouwde omgeving en de landbouw. Ook was het een zachtere winter dan in 2021. De dalende trend van de ammoniakemissie zette in 2022 door met een afname van 1,1%. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/Emissieregistratie publiceert vandaag de definitieve cijfers over 2022 op emissieregistratie.nl.

Daling uitstoot broeikasgassen zet door

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sinds 1990. Tot 2017 was deze daling voor het overgrote deel terug te zien bij de broeikasgassen methaan, lachgas en F-gassen. De uitstoot van CO2 daalde vanaf 2016. Voor de productie van energie werd minder steenkool gebruikt en meer aardgas en hernieuwbare energiebronnen. In 2021 nam de uitstoot van CO2 weer licht toe met 1,8 procent. Dat kwam voor een groot deel door de koude winter. In 2022 zette de daling van de uitstoot van broeikasgassen weer door.

De uitstoot van broeikasgassen lag in 2022 voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990 (30,5 procent). Daarmee wordt het zogeheten Urgendadoel gehaald.

Verder is in de Klimaatwet is vastgelegd dat de afname in broeikasgasemissies in 2030 moet uitkomen op 55 procent ten opzichte van 1990.

Uitstoot ammoniak, stikstofoxiden en NMVOS dalen

De uitstoot van ammoniak is in 2022 vergeleken met 2021 met 2,3 kiloton gedaald. Dat komt  vooral omdat er minder eiwit zat in het voer voor melkvee. Ook zijn er iets meer luchtwassers gebruikt bij fokvarkens en zijn er minder kunstmeststoffen gebruikt.

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2022 vergeleken met 2021 met 10 kiloton gedaald. Dat komt met name doordat auto’s en vrachtwagens schoner worden (Euro-normen).

Na een toename van de emissies van niet-methaan vluchtige organische stof (NMVOS) in 2020 door het gebruik van handdesinfectiemiddelen tijdens de Covid19-crisis, nemen de emissies nu weer langzaam af. In 2022 is de totale uitstoot van NMVOS door gebruik van  handdesinfectiemiddelen met 4,7 kiloton afgenomen ten opzichte van 2020.

De emissies van overige luchtvervuilende stoffen (PM2,5 en SO2) blijven in 2022 ongeveer gelijk.

Uitstoot naar bodem verwijderd van website

Op emissieregistratie.nl was tot nu toe de uitstoot van stoffen naar lucht, water en bodem te vinden. De emissiecijfers naar lucht en water zijn, voor zover mogelijk, compleet en van goede kwaliteit. Dat kon voor de uitstoot naar bodem echter niet gegarandeerd worden. Na overleg met onder andere de ministeries van IenW, EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat) en LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is besloten om de emissiecijfers naar bodem vanaf heden niet meer te tonen op de website. De cijfers zijn nog wel opvraagbaar  bij de Emissieregistratie.

Emissiedata uit twee reeksen beschikbaar

De cijfers die gepubliceerd zijn bevatten de emissies voor alle emissieoorzaken naar lucht voor de jaren 1990-2022. Ruimtelijk verdeelde emissies, naar bijvoorbeeld provincie of gemeente, en emissies naar water ontbreken nog voor deze reeks. Deze worden toegevoegd wanneer de informatie beschikbaar komt. Daarom blijft de volledige 1990-2021 reeks beschikbaar totdat de 1990-2022 reeks compleet is. Op de pagina’s ‘Grafieken en kaarten’, ‘Export’ en ‘Bronnen top 10’ kun je kiezen of je de 1990-2021 of 1990-2022 reeks wil bekijken. Omdat er alleen data voor heel Nederland beschikbaar is, zijn in de 1990-2022 reeks dus geen kaarten te zien.

Voor de bedrijfsrapportages is alleen data uit de meest recente 1990-2022 reeks te zien.