Vanaf heden zijn de internationale rapportages beschikbaar op onze website. Het betreft het National Inventory Report 2023 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2023 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen beschikbaar. Met deze rapporten voldoet Nederland aan zijn jaarlijkse verplichting met betrekking tot internationale verdragen, waaronder het Klimaatverdrag en de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Conventie voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Beide rapporten beschrijven de emissies van 1990 tot en met 2021.

Daarnaast zijn er vijf methoderapporten beschikbaar gesteld over consumentenemissiesemissies uit de industriede landbouwverkeer en vervoer en uit landgebruik en bosbouw. Dit zijn technische rapportages die de werkwijze en de methodiek voor het bepalen van de emissies op Nederlands grondgebied verantwoorden.