Nederland rapporteert jaarlijks de methode voor het bepalen van de broeikasgasemissies (CO2, N2O, CH4) en CO2-verwijderingen door LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry). LULUCF is de afkorting voor landgebruik (Land Use), veranderingen in landgebruik (Land Use Change) en bosbouw (Forestry).

Zes categorieën van landgebruik

Binnen de LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry (Land Use, Land Use Change and Forestry)-sector bestaan zes categorieën van landgebruik:

  • Bos
  • Bouwland
  • Grasland
  • Wetlands
  • Bebouwing
  • Overig land

Daarnaast rapporteert LULUCF over geoogste houtproducten.