Verkeer en vervoer leveren een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en milieuverontreinigende stoffen in Nederland. De taakgroep verkeer van de Emissieregistratie bepaalt elk jaar de totale uitstoot van een groot aantal stoffen door verkeer en vervoer in Nederland. Deze uitstootcijfers worden vervolgens gebruikt voor internationale rapportages aan de EU Europese unie (Europese unie) Europese unie  en de VN Verenigde Naties (Verenigde Naties). En voor nationale beleidsevaluaties en verkenningen rond klimaat, stikstofdepositie en luchtkwaliteit. In dit rapport staan de gebruikte methoden voor het bepalen van de uitstootcijfers van verkeer en vervoer.