In het dataportaal worden ruimtelijk verdeelde emissiedata getoond. In sommige gevallen zijn er beperkingen op deze ruimtelijke gegevens aanwezig. Deze beperkingen worden embargo's genoemd. 

Embargo's

In principe worden alle ruimtelijk verdeelde emissiedata getoond. Soms ontbreekt echter de emissie van een stof voor een specifieke doelgroep. Dit omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn of de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens te laag is. Ook komt het voor dat de verdeling over Nederland onvoldoende bekend is of dat er alleen voor bepaalde jaren voldoende data zijn om een ruimtelijke verdeling te tonen. In al deze gevallen zijn er beperkingen (embargo’s) op de ruimtelijke gegevens. Hieronder wordt toegelicht op welke data een embargo van toepassing is, uitgesplitst naar compartiment en sectoren. 

Embargo's naar lucht

Alle sectoren:

  • Een ruimtelijke verdeling op het hoogste detailniveau (1x1 km) is alleen beschikbaar voor de stoffen CO2, NH3, NOx, PM10 en SO2, voor de jaren 2019, 2020 en 2021.
  • Voor een aantal specifieke stoffen zijn er onvoldoende gegevens om nationale totalen en een ruimtelijke verdeling te tonen. Deze stoffen zijn te vinden in de tabel onderaan deze pagina. 

Afvalverwijdering:

  • Geen ruimtelijke verdeling aanwezig voor het jaar 1990.

Landbouw:

  • Voor bestrijdingsmiddelen is er alleen een ruimtelijke verdeling beschikbaar voor de jaren 2019, 2020 en 2021, per gemeente en provincie.
  • Voor de overige stoffen in de sector landbouw is er een ruimtelijke verdeling beschikbaar vanaf 2000 voor 5x5km, gemeente en provincie.

Embargo's naar water

Landbouw:

  • Voor bestrijdingsmiddelen is er alleen een ruimtelijke verdeling voor 2020 en 2021, per afwateringseenheid, waterkwaliteitsbeheerder en deelstroomgebied. De verdeling is uitsluitend beschikbaar voor middelen waarvan de emissie over heel Nederland groter is dan 10kg, omgerekend naar actieve stof.

Tabel specifieke embargo's naar lucht

Deze tabel met specifieke embargo's naar lucht is uitgesplitst over de verschillende sectoren. Een 'x' betekent dat er een embargo zit op de stof-sector combinatie. De tabel is gebaseerd op het MNP-rapport 5000800010/2007 Notitie Prioritaire Stoffen 1990-2005(PDF) Bijlage I (tabel B1). 

Stofnaam (synoniem) Totaal Nederland Afval-verwijdering Bouw Chemische industrie Consumenten Energiesector HDO Landbouw Overige industrie Raffinaderijen Verkeer en vervoer
1,1,2,2-tetrachloorethaan x           x        
1,2-dichloorethaan (EDC) x     x              
Acrylonitril x           x        
Antraceen x               x    
Arseenverbindingen (als As) x         x     x x  
Cadmiumbindingen (als Cd) x     x           x  
Chloor en zijn anorganische verbindingen x     x   x          
Chloormethyloxiraan (epichloorhydrine) x     x   x x        
Chroomverbindingen (als Cr) x     x              
Cyaniden (als CN) x     x              
Dichloormethaan (DCM) x               x    
Fenol en fenolaten x     x         x    
Fluorantheen x     x     x        
Ftalaten x               x    
Halogeenverbindingen (organisch) x               x    
Koperverbindingen (als Cu) x               x    

Methylbromide (broommethaan)

x     x              
Methyloxiraan (propyleenoxide) x     x         x    
Naftaleen x               x    
Nikkelverbindingen (als Ni) x x       x     x x  
Oxiraan (ethyleenoxide) x     x         x    
Ozon x               x    
Styreen x               x    
Tetrachlooretheen (PER) x     x         x    
Tolueen x         x          
Trichloorbenzenen (TCB's) x     x              
Trichlooretheen x     x         x    
Trichloormethaan x     x     x        
Zinkverbindingen (als Zn) x         x