In principe worden alle ruimtelijk verdeelde emissiedata getoond. Soms ontbreekt echter de emissie van een stof voor een specifieke doelgroep, omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn. Of omdat de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens te laag is. Ook komt het voor dat de verdeling over Nederland onvoldoende bekend is. In dat geval zijn er beperkingen (embargo’s) op de ruimtelijke gegevens. En wordt de verdeling alleen getoond voor een aantal (sub)doelgroepen en niet voor het nationaal totaal. Ook komt het voor dat alleen voor bepaalde jaren er voldoende data zijn om een ruimtelijke verdeling te tonen. In de embargotabellen hieronder ziet u op welke data een embargo zit.

Legenda embargosheet:

ok
informatie wordt  getoond 
error
informatie wordt op dit niveau niet getoond
warning
 informatie wordt beperkt getoond (toegelicht in de voetnoot)

Embargosheet met een overzicht van uitzonderingen

Stof NL totaal NL per (sub-) doelgroep NL per emissieoorzaak Geregionali
seerd totaal
Geregionali
seerd per (sub)doelgroep
Geregionali
seerd per emissieoorzaak
Puntbron
Broeikasgassen naar lucht
ok
ok
ok
warning
warning
warning
ok
Broeikasgassen naar lucht volgens IPCC
ok
ok
ok
error
error
error
n.v.t.
NEC stoffen naar lucht
ok
ok
ok
ok
EMEP/UNECE stoffen naar lucht
ok
Prioritaire stoffen naar lucht
ok
Bestrijdings- middelen naar water en lucht
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
N- en P-totaal naar bodem
n.v.t.
Cu, Cd, Zn en Pb naar bodem

n.v.t.

  1. Grootste detailniveau (1x1 km) alleen beschikbaar voor CO2, NH3, NOx, PM10 en SO2, tot op subdoelgroepniveau voor 2015, 2018 en 2019. Lucht_landbouw: a) voor NH3 tot op doelgroepniveau voor 2000 en 2005, en tot op subdoelgroepniveau voor 2010, 2015, 2018 en 2019; b) voor CH4 en N2O alleen verdeling voor 2015, 2018 en 2019; c) voor PM10 en PM2,5 (fijn stof) alleen verdeling voor 2010, 2015, 2018 en 2019; d) voor gewasbeschermingsmiddelen alleen verdeling voor 2005, 2010, 2015, 2018 en 2019 tot op gemeenteniveau. Afvalverwijdering (CH4, NH3, NOx , N2O, SO2) alleen verdeling voor 2010, 2015, 2018 en 2019.
  2. Zie MNP-rapport 5000800010/2007 Notitie Prioritaire Stoffen 1990-2005 Bijlage I (tabel B1) en tabel hieronder.
  3. Landbouw (bodem): ruimtelijke toedeling tot op niveau van 5x5km.

Overzicht embargo's lucht (x = onder embargo)

 

Stofnaam (synoniem) Totaal Nederland Afval-verwijdering Bouw Chemische industrie Consumenten Energiesector HDO Landbouw Overige industrie Raffinaderijen Verkeer en vervoer
1,1,2,2-tetrachloorethaan x           x        
1,2-dichloorethaan (EDC) x     x              
Acrylonitril x           x        
Antraceen x               x    
Arseenverbindingen (als As) x         x     x x  
Cadmiumbindingen (als Cd) x     x           x  
Chloor en zijn anorganische verbindingen x     x   x          
Chloormethyloxiraan (epichloorhydrine) x     x   x x        
Chroomverbindingen (als Cr) x     x              
Cyaniden (als CN) x     x              
Dichloormethaan (DCM) x               x    
Fenol en fenolaten x     x         x    
Fluorantheen x     x     x        
Ftalaten x               x    
Halogeenverbindingen (organisch) x               x    
Koperverbindingen (als Cu) x               x    

Methylbromide (broommethaan)

x     x              
Methyloxiraan (propyleenoxide) x     x         x    
Naftaleen x               x    
Nikkelverbindingen (als Ni) x x       x     x x  
Oxiraan (ethyleenoxide) x     x         x    
Ozon x               x    
Styreen x               x    
Tetrachlooretheen (PER) x     x         x    
Tolueen x         x          
Trichloorbenzenen (TCB's) x     x              
Trichlooretheen x     x         x    
Trichloormethaan x     x     x        
Zinkverbindingen (als Zn) x         x