De Taakgroep Ruimtelijke Verdeling (TRV Taakgroep Ruimtelijke Verdeling (Taakgroep Ruimtelijke Verdeling)) maakt een ruimtelijke verdeling van emissies beschikbaar op diverse schalen: per provincie, gemeente, 5x5 kilometer, 1x1 kilometer, (deel)stroomgebied, waterkwaliteitsbeheerder en afwateringseenheid.

Het ruimtelijk verdelen van emissies gebeurt op drie verschillende manieren:

Voor grote puntbronnen (e-MJV elektronisch Milieujaarverslag (elektronisch Milieujaarverslag) plichtige bedrijven en installaties) zijn emissie en locatie beide bekend, dit geeft direct de verdeling over Nederland.

Modeluitkomsten die zowel het nationaal totaal als de verdeling over Nederland als uitkomst hebben. Dit wordt vooral bij emissies naar water toegepast, voorbeelden zijn de belasting van oppervlaktewater door stikstof, fosfaat en zware metalen.

Verdeelsleutels, waarbij de verdeling wordt benaderd via gegevens die een sterk verband hebben met de emissiebronnen. Deze methode wordt gebruikt bij diffuse bronnen als (weg)verkeer of verwarmen van woningen, waarbij het niet mogelijk is een beeld te krijgen van elke bron afzonderlijk. Voor emissies door wegverkeer wordt bijvoorbeeld de verkeersintensiteit gebruikt, voor woningverwarming de woningdichtheid in combinatie met het type woning.

In totaal worden er binnen de emissieregistratie circa 35 verschillende ruimtelijke verdelingen toegepast. Voor elk van deze verdelingen is een factsheet beschikbaar met daarin een korte beschrijving van de werkwijze en een overzicht van de gebruikte data.

Zie hiervoor het overzicht bij documentatie.