Emissies worden uitgestoten naar verschillende delen van onze leefomgeving, zoals lucht of water. Deze worden in de Emissieregistratie compartimenten genoemd.

Compartimenten

In de Emissieregistratie onderscheiden we de volgende compartimenten:

 • Lucht
  • Lucht (standaard)
  • Lucht volgens Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change))
 • Water
  • Belasting oppervlaktewater
  • Emissie op riool
  • De watercompartimenten samen leveren de totale emissie op riool en oppervlaktewater

Compartimenten naar lucht

In rapportages volgens de internationale IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)-richtlijnen worden niet alle emissies naar de lucht die de Emissieregistratie registreert meegerekend. Vliegverkeer boven een bepaalde hoogte en de internationale scheepvaart vallen hier bijvoorbeeld buiten. Ook zogenaamd kort cyclisch CO2 telt niet mee (zoals uit de verbranding van biobrandstoffen). Daarom kent de Emissieregistratie een compartiment lucht, waarbinnen alle emissies worden meegerekend, en een compartiment lucht volgens IPCC.

Compartimenten naar water

We onderscheiden twee soorten emissies naar water. Stoffen die vrijkomen aan de bron bereiken namelijk niet in hun geheel het oppervlaktewater. Een deel wordt afgebroken door zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). De restvervuiling wordt via het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater of over land afgevoerd via het zuiveringsslib. Bij sterke regenval ontstaan soms overstorten in het rioolsysteem. Daardoor wordt een deel van het afvalwater ongezuiverd geloosd op het oppervlaktewater.

1. Belasting oppervlaktewater

De belasting naar oppervlaktewater is de vracht die daadwerkelijk het watermilieu bereikt. Deze bestaat uit:  

 • Emissies naar water, waarmee het oppervlaktewater direct belast wordt
 • Overdrachten vanuit andere compartimenten (lucht bodem, rwzi's):
  • Effluenten en overstorten
  • Regenwaterriolen
  • Ongezuiverde riolen
  • Depositie op oppervlaktewater
  • Uit- en afspoeling van landbouw-en natuurbodems

De aanvoer via rivieren uit het buitenland is niet meegenomen, omdat deze vracht veroorzaakt wordt door buitenlandse bronnen.

2. Emissie op riool

Dit compartiment bevat de bruto vrijkomende vracht naar het rioolsysteem: emissies naar riolen en depositie op riolen, ook wel de belasting op het riool genoemd. 

De twee compartimenten samen vormen de bruto vrijkomende vracht naar het watermilieu aan de bron. Dit is het derde compartiment voor water in de Emissieregistratie.  In de figuur hieronder ziet u een samenvattting van de emissies naar en belasting van oppervlaktewater.