Puntbronnen zijn emissiebronnen die op locatie worden gemeten of berekend. Puntbronnen zijn bijvoorbeeld schoorstenen en lozingspunten van individuele bedrijven, raffinaderijen en energieproducenten waarvan emissies gerapporteerd worden via het Elektronisch Milieujaarverslag en ook schoorstenen en lozingspunten van rwzi's waarvan emissies gerapporteerd worden via de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) enquête Zuivering van afvalwater.

Bedrijfsemissies

In de Emissieregistratie zijn de bedrijfsemissies voor lucht voor het overgrote deel gebaseerd op wat bedrijven rapporteren via het Elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV elektronisch Milieujaarverslag (elektronisch Milieujaarverslag); formele naam: integraal PRTR Pollutant Release and Transfer Register (Pollutant Release and Transfer Register)-verslag). Een groot aantal bedrijven is namelijk verplicht jaarlijks zo’n milieujaarverslag in te dienen. Een bedrijf valt onder de reikwijdte van E-PRTR als er een of meerdere van de activiteiten plaatsvinden die zijn opgenomen in bijlage 1 van de E-PRTR-verordening. Als een van de aanwezige emissiestoffen opgenomen is in de Stoffenlijst Integraal PRTR-verslag en daarnaast ook de bijbehorende drempel van de emissiejaarvracht is overschreden, dan moet deze wettelijk verplicht gerapporteerd worden. Nadat een bedrijf emissiedata gerapporteerd heeft via het e-MJV worden deze gecontroleerd en geaccordeerd door het bevoegd gezag. Dit is doorgaans de betreffende provincie (die het vaak weer uitbesteedt aan regionale uitvoeringsdiensten), soms gemeenten voor emissies naar lucht en waterschappen of Diensten Rijkswaterstaat voor emissies naar water. Gegevens uit het e-MJV worden vervolgens geleverd aan het Europese milieuregister E-PRTR. De Emissieregistratie controleert ook de data in de e-MJVs en voert waar nodig correcties door. Het geheel van deze gegevensverzameling is de ER Emissieregistratie (Emissieregistratie)-Individueel of ER-I database.

Naast het e-MJV inventariseert het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)  de gegevens van de nutriënten en zware metalen in effluenten en influenten van de circa 320 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze gegevens worden ingezameld via de enquête Zuivering van afvalwater.

 

Drempelwaarden

De drempelwaarden van de vrachten van de te rapporteren stoffen in het E-PRTR zijn zodanig gekozen dat de registrerende bedrijven 85-90% van de totale emissie bestrijken. Dit percentage van de emissies is op die manier rechtstreeks in beeld via rapportages. Het resterende deel betreft de emissies van kleinere bedrijven. Voor deze bedrijven waarvan de individuele emissiegegevens onder de rapportagedrempel ligt, wordt gebruik gemaakt van diverse statistische gegevens om de emissies te berekenen. Hiervoor worden activiteitsdata (energieverbruik en/of productiegegevens van bedrijven) en emissiefactoren (vanuit de wetenschappelijke literatuur) gebruikt. Aan de hand van deze gegevens bepalen de taakgroepen van de Emissieregistratie de emissies van de niet-registrerende bedrijven. Dit betreft dus de resterende 10-15%, en heet ook wel de 'bijschatting'.

De gegevens uit de ER-I database en de bijschatting vormen samen het totaal aan bedrijfsemissies in de Emissieregistratiedatabase.

 

Bekijk hieronder alle stappen in het proces van de dataverzameling van bedrijfsemissies.

Infographic van de dataverzameling van bedrijfsemissies. De verzameling puntbronnen komt in de ER-I database. De diffuse bronnen worden berekend door taakgroepen met activiteitsdata en emissiefactoren. Alle bronnen samen komen in de Emissieregistratie database terecht. De emissies worden vervolgens ruimtelijk verdeeld over Nederland.