Niet alleen de grootte van de emissies, maar ook de locatie van de emissies spelen een belangrijke rol. De taakgroep Ruimtelijke Verdeling zorgt ervoor dat de nationale emissies ruimtelijk verdeeld worden op diverse schaalniveaus: van provincie  tot 1x1 kilometer grid en van deelstroomgebied tot afwateringseenheid.

Schaalniveaus lucht en bodem

Voor zowel lucht als bodem zijn dit naast het nationaal totaal (Nederland): provincie, gemeente en 5x5. Voor lucht zijn vanaf 2015 ook ruimtelijk verdeelde emissies van 1x1 kilometer beschikbaar. Uitzondering zijn de emissies van broeikasgassen volgens IPCC (lucht). Deze worden alleen als nationaal totaal berekend.

Schaalniveaus water

Voor water zijn naast het nationaal totaal emissies beschikbaar per deelstroomgebied, waterkwaliteitsbeheerder en afwateringseenheid. Bij water worden voor het nationaal totaal ook emissies op het zoute water (Nederlands Continentaal Plat (NCP) en de 0-12-mijlszone) meegerekend. Deze eenheden zijn ook apart te bekijken. Voor zowel lucht als water zijn er daarnaast nog puntlocaties voor bedrijven die vallen onder de e-MJVelektronisch milieujaarverslag-rapportageplicht.

Beschikbaarheid ruimtelijk verdeelde emissies

In de dataportaal zijn deze ruimtelijk verdeelde emissies beschikbaar voor alle steekjaren (iedere vijf jaar vanaf 1990 en t-2 en t-3 (waarbij t het lopende jaar is).