In de ruimtelijke toedeling van emissies zijn er ten opzichte van de vorige reeks (1990-2020) de volgende actualisaties doorgevoerd. 

Depositie naar oppervlaktewater en bodem (onverhard, verhard en gerioleerd)

Om stikstofdepositie toe te kunnen delen aan diverse typen oppervlak wordt gebruik gemaakt van gegevens over het landgebruik in Nederland. Eerder waren deze gebaseerd op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) gegevens uit 2015. Ze zijn nu geactualiseerd met gegevens uit het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN Landelijk Grondgebruik Nederland (Landelijk Grondgebruik Nederland )), versie 2019, samengesteld door Wageningen Environmental Research (WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research )). Gegevens over de aanwezigheid van riolering en het type rioolstelsel zijn afkomstig van Deltares.

Groenafvalverwerking

Naast stortplaatsen en locaties voor verwerking van GFT afval is er in deze dataset ook onderscheid gemaakt naar locaties voor de verwerking van groenafval (hout, plantenresten, blad).  Onder verwerking valt dan zowel composteren als vergisten. De totale landelijke emissie op deze locaties wordt verdeeld op basis van de verwerkingscapaciteit per locatie.

Koude startemissies

In de huidige dataset is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen koude startemissies en emissies tijdens het rijden. De koude startemissies voor personen-/bestel- en vrachtverkeer hebben ook een specifieke ruimtelijke verdeling gekregen. Voor personen- en bestelverkeer is deze gekoppeld aan een combinatie van woningdichtheid, parkeergelegenheid en aantal arbeidsplaatsen. Voor vrachtverkeer is de verdeling op het aantal arbeidsplaatsen gebaseerd. Gegevens over het aantal arbeidsplaatsen zijn afkomstig uit het Handelsregister, beheerd door de Kamer van Koophandel.

Landbouw

  • De verdeling van emissies uit stallen en opslag van dierlijke mest is geactualiseerd. Dit op basis van de meest recente informatie uit het GIAB Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven ) (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven). Dit bestand wordt samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland )) in samenwerking met WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ). Het bestand bevat de locatie van alle agrarische bedrijven in Nederland (met onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging). De locatiegegevens zijn in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij de actualisatie gaat het om veranderingen in zowel locatie, staltype als het aantal dieren.
  • Het jaar 2021 is toegevoegd aan de verdeling van emissies door beweiding en het toepassen van dierlijke- en kunstmest. Deze verdeling is gebaseerd op het door WenR ontwikkelde model Initiator. Hierin zijn de meest recente gegevens over de productie en de toepassing van de diverse mestsoorten verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de mest op bedrijfsniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de mestproductie, de mestafzet (ook buiten de Nederlandse landbouw) en de mestgebruiksruimte, gegeven de geldende wettelijke gebruiksnormen voor fosfor en stikstof. 
  • De verdelingen voor emissies via mestbewerking en -vergisting zijn geactualiseerd. Deze verdeling voor mestbewerking is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde mest per bedrijf. Dit geldt voor alle bedrijven die in de landbouwtelling 2021 de vraag over mestbewerkingstechnieken en -verwerkingstechnieken hebben ingevuld. De locaties van de vergisters zijn afkomstig uit opgaven van RVO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit )). Vooralsnog hebben al deze locaties een gelijk aandeel in de emissie. Dat komt door het ontbreken van voldoende informatie over de geproduceerde hoeveelheid energie of de omgezette hoeveelheid mest per locatie.
  • De verdeling van emissie naar water via erfafspoeling is gebaseerd op het aantal rundveebedrijven per afwateringseenheid. Ook deze informatie is gebaseerd op het (geactualiseerde) GIAB.

Landgebruik agrarisch en natuur

Deze verdeling wordt o.a. toegepast voor emissie door gebruik van landbouwvoertuigen, emissie uit gewasresten en emissie uit natuurlijke vegetatie. De verdeling is gebaseerd op gegevens over het landgebruik in Nederland. Eerder werd hiervoor gebruik gemaakt van LGN7 (basisjaar 2011), dit is geactualiseerd naar LGN2020.

Olie en gaswinning

Emissies door olie- en gaswinning worden verdeeld op basis van de gewonnen hoeveelheden per locatie. Deze informatie is geactualiseerd met gegevens voor 2021 uit het Nederlands Olie- en Gasportaal, wat wordt beheerd door TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ).

Nutriënten

Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM) levert gegevens over de ruimtelijke verdeling van uit- en afspoeling stikstof en fosfor naar oppervlaktewater. Bij deze resultaten wordt geen rekening gehouden met veranderend landgebruik in de tijd. Door WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ) is een methode ontwikkeld om dit wel te kunnen doen, door de resultaten te corrigeren op basis van kaarten uit het LGN Landelijk Grondgebruik Nederland (Landelijk Grondgebruik Nederland ). Deze zijn beschikbaar vanaf 1992.

Woning- en autobranden

Voor het aantal woningbranden en autobranden per provincie zijn nieuwe cijfers beschikbaar gekomen voor 2020 en 2021. Deze zijn afkomstig van verzekeraars. In combinatie met gegevens over woning- en bevolkingsdichtheid zijn deze gebruikt om de bestaande verdeling te actualiseren.

Zeescheepvaart en visserij

De verdeling van emissies door zeescheepvaart en visserij is geactualiseerd voor 2021. Deze verdeling geldt voor het Nederlands Continentaal Plat (inclusief 12-mijlszone) en de Nederlandse havens. De verdeling wordt gemaakt op basis van data geleverd door het Marine Research Institute (MARIN), TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ), Havenbedrijf Rotterdam en Wageningen Economic Research (WecR). Het gaat hier om gegevens uit het Automatic Identification System (AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System )), met informatie over de snelheid en positie van schepen, in combinatie met emissiefactoren en gegevens over scheepstypen. Op basis van het scheepstype zijn ook nieuwe berekeningen gedaan voor de ‘ Wet Surface Area’ (WSA), het deel van het schip dat permanent onder de waterlijn blijft. De grootte van dit oppervlak is bepalend voor de emissies naar water door uitloging van op de scheepswand aangebrachte verf en coating.