In de ruimtelijke toedeling van emissies zijn er ten opzichte van 2019 de onderstaande actualisaties doorgevoerd.

Arbeidsplaatsen

Emissies van niet e-MJV bedrijven (‘kleine bedrijven’) worden verdeeld op basis van het aantal voltijds arbeidsplaatsen per locatie. Deze zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en zijn bijgewerkt voor 2020.

Bestrijdingsmiddelen

De verdelingen voor de emissie van bestrijdingsmiddelen naar lucht en water zijn geactualiseerd op basis van nieuwe berekeningen met het door WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ) ontwikkelde model NMI4. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van een CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) enquête naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen, waardoor regionale verschillen in toepassing nauwkeuriger kunnen worden meegenomen.

Mobiele werktuigen

Hierbij gaat het om emissies door gebruik van mobiele werktuigen in de bouw. De verdeling hiervoor is verbeterd op basis van TNO toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ) onderzoek naar de inzet van deze werktuigen in de diverse sectoren van weg- en waterbouw en een daarop gebaseerde koppeling aan gegevens over de verdeling van o.a. woningen, wegen en vaarwegen binnen Nederland.

Houtstook

Gegevens over stookgedrag en houtverbruik uit het meest recente Woononderzoek Nederland (Woon 2018) van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn gebruikt om de emissieverdeling voor houtstook te actualiseren. Dit in combinatie met nieuwe gegevens over bevolkingsdichtheid, woningtype en de mate van verstedelijking (alle voor 2020).

Landbouw

  • De verdeling van emissies uit stallen en via opslag van dierlijke mest is geactualiseerd. Dit op basis van de meest recente GIAB Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven ) (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven ) versie uit 2020. Dit bestand wordt samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ) (Wageningen Environmental Research ). Het bestand bevat de locatie van alle agrarische bedrijven in Nederland (met onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging). De locatiegegevens zijn in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij de actualisatie gaat het om veranderingen in zowel locatie, staltype als het aantal dieren.
  • Het jaar 2020 is toegevoegd aan de verdeling van emissies door beweiding en het toepassen van dierlijke- en kunstmest. Deze verdeling is gebaseerd op het door WenR ontwikkelde model Initiator. Hierin zijn de meest recente gegevens over de productie en de toepassing van de diverse mestsoorten verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de mest op bedrijfsniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de mestproductie, de mestafzet (ook buiten de Nederlandse landbouw) en de mestgebruiksruimte, gegeven de geldende wettelijke gebruiksnormen voor fosfor en stikstof. 
  • De verdelingen voor emissies via mestbewerking en -vergisting zijn geactualiseerd. Deze verdeling voor mestbewerking is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde mest per bedrijf. Dit geldt voor alle bedrijven die in de landbouwtelling 2020 de vraag over mestbewerkingstechnieken en -verwerkingstechnieken hebben ingevuld. De locaties van de vergisters zijn afkomstig uit opgaven van RVO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vooralsnog hebben al deze locaties een gelijk aandeel in de emissie. Dat komt door het ontbreken van voldoende informatie over de geproduceerde hoeveelheid energie of de omgezette hoeveelheid mest per locatie.

Nutriënten

Voor uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater is een nieuwe berekening gemaakt met het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM), waarbij het jaar 2020 is toegevoegd. Het LWKM is ontwikkeld door WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ) in samenwerking met Deltares. Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt naar landbouw- en natuurgronden. Daarnaast wordt rekening gehouden met veranderend landgebruik in de loop van de tijd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN).

Vreugdevuren

In het coronajaar 2020 zijn er geen vreugdevuren georganiseerd, er zijn dan ook geen emissies en locaties opgenomen.

Wegverkeer

Voor de verdeling van de emissies door wegverkeer is er een vernieuwde, landsdekkende modellering (‘Mobiliteitsspectrum’) gemaakt door verkeerskundig bureau DATMobility. Hiervoor is data uit bestaande verkeersmodellen op landeljjk, regionaal en gemeentelijk niveau gecombineerd met locatiedata (op basis van mobiele telefoon en navigatie) en uitkomsten van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) mobiliteitsenquête ODIN (Onderweg in Nederland).

Zeescheepvaart en visserij

De verdeling van de emissies door zeescheepvaart en visserij is geactualiseerd voor 2020. Dit op basis van gegevens geleverd door het Marine Research Institute (MARIN). Het gaat hier om AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System ) (Automatic Identification System ) data (snelheid en positie van schepen), emissiefactoren en scheepstypen (wijzigingen in de vlootsamenstelling van zowel zee- als vissersschepen). De gegevens hebben betrekking op het Nederlands Continentaal Plat (inclusief 12-mijlszone) en de Nederlandse havens. 

Zware metalen

Voor de uit- en afspoeling van zware metalen zijn nieuwe berekeningen gemaakt, waarvoor net als bij nutriënten het LWKM is gebruikt. Aan de bestaande verdelingen voor vijf metalen zijn vier nieuwe toegevoegd. Bij de berekeningen zijn nieuwe inzichten in de bodemchemie meegenomen. Ook is gebruik gemaakt van recente gegevens over de concentraties van zware metalen in het grondwater. Net als bij nutriënten is er onderscheid gemaakt tussen landbouw- en natuurgronden.