In de ruimtelijke toedeling van emissies zijn er ten opzichte van de vorige reeks (1990-2021) de volgende actualisaties doorgevoerd. 

Binnenvaart

De verdeling van emissies door binnenvaartschepen was tot nu toe gebaseerd op modelberekeningen met het Binnenvaart Analyse Systeem (BIVAS) van Rijkswaterstaat. Voor 2022 zijn echter, net als bij zeescheepvaart, AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System) data beschikbaar waardoor voor dit jaar de verdeling gebaseerd kan worden op het werkelijk aantal schepen en de vaarsnelheid en het scheepstype.

Koude startemissies

Voor personen- en bestelverkeer is de ruimtelijke verdeling gekoppeld aan een combinatie van woningdichtheid, parkeergelegenheid en aantal arbeidsplaatsen. De gegevens over de ligging van parkeerplaatsen en het aantal plekken zijn vernieuwd met gegevens afkomstig van Rijkswaterstaat. Voor vrachtverkeer was de verdeling gekoppeld aan het aantal arbeidsplaatsen. Deze verdeling is nauwkeuriger gemaakt door specifieker te kijken naar logistieke centra, retail en locaties van bedrijventerreinen. Daarnaast is de verdeling uitgebreid met de locatie en de capaciteit van parkeerplekken speciaal voor vrachtverkeer.

Landbouw

  • Aanwending en beweiding: Het jaar 2022 is toegevoegd aan de verdeling van emissies door beweiding en het toepassen van dierlijke- en kunstmest. Deze verdeling is gebaseerd op het door WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research) ontwikkelde model Initiator. Hierin zijn de meest recente gegevens over de productie en toepassing van de diverse mestsoorten verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de mest op bedrijfsniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de mestproductie, de mestafzet (ook buiten de Nederlandse landbouw) en de mestgebruiksruimte, gegeven de geldende wettelijke gebruiksnormen voor fosfor en stikstof.
  • Mestbewerking en -vergisting: Ook de verdelingen voor emissies via mestbewerking en -vergisting zijn vernieuwd. Voor mestbewerking is deze gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde mest per bedrijf. Dit geldt voor alle bedrijven die in de landbouwtelling 2022 de vraag over mestbe- en verwerkingstechnieken hebben ingevuld. De locaties van de vergisters zijn afkomstig uit opgaven van RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit)). Vooralsnog hebben al deze locaties een gelijk aandeel in de emissie. Dat komt door het ontbreken van voldoende informatie over de geproduceerde hoeveelheid energie of de omgezette hoeveelheid mest per vergister.

  • Nutriënten: Het Landelijk Waterkwaliteitsmodel (LWKM) levert gegevens over de ruimtelijke verdeling van uit- en afspoeling stikstof en fosfor naar oppervlaktewater. Deze zijn nu ook beschikbaar voor 2022.

  • Stal en opslag: De verdeling van emissies uit stallen en opslag van dierlijke mest is vernieuwd. Dit op basis van de meest recente informatie uit het bestand Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (GIAB Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven)). Het GIAB  wordt samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WenR). Het bestand bevat de locatie van alle agrarische bedrijven in Nederland, met onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging. De locatiegegevens zijn in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij  de actualisatie gaat het om veranderingen in zowel locatie, staltype als het aantal dieren.

Mineraal afval

Toegevoegd zijn locaties voor verwerking van mineraal afval (o.a. bouwstoffen, grond en baggerslib). Deze worden nu onderscheiden van stortplaatsen en locaties voor verwerking van GFT afval of groenafval. De totale landelijke emissie die vrijkomt bij de bewerking van mineraal afval wordt verdeeld volgens de hoeveelheid verwerkt mineraal afval per locatie.

Mobiele werktuigen (op- en overslag)

Hierbij gaat het om de emissies die vrijkomen bij het gebruik van mobiele werktuigen in havens. Voor het havengebied Rotterdam zijn er voor de verdeling in 2022 nieuwe gegevens toegevoegd over de ligging van terminals, hun capaciteit en de mate van elektrificatie (bij het gebruik van elektrische voertuigen komen er geen directe emissies vrij). Deze gegevens zijn afkomstig van het Havenbedrijf Rotterdam en TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek).

Vliegvelden

Voor de verdeling van de emissies op de luchthaven Schiphol zijn er voor 2022 nieuwe gegevens beschikbaar van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Naast het vliegen (emissies tijdens vluchtgedeelte, remmen en taxiën) gaat het hierbij ook om emissies door platformverkeer en het gebruik van generatoren.

Vreugdevuren

In 2022 waren er op diverse locaties in Nederland weer vreugdevuren. In samenwerking met TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) zijn de gegevens over locaties en emissieverdeling vernieuwd.

Wegen

Voor de verdeling van emissies door wegverkeer in 2022 is een nieuw bestand beschikbaar gekomen, samengesteld door DAT.Mobility. Dit bestand geeft de verkeersintensiteit weer voor personen-, bestel- en vrachtverkeer op alle wegen die zijn opgenomen in het  Nationaal Wegen Bestand (NWB) van Rijkswaterstaat. De intensiteiten zijn gebaseerd op mobiele telefonie en navigatiedata, aangevuld met gegevens uit regionale modellen en uitkomsten van enquêtes over mobiliteit.

Zeescheepvaart en visserij

De verdeling van emissies door zeescheepvaart en visserij is vernieuwd voor 2022. Deze verdeling geldt voor het Nederlands Continentaal Plat (inclusief 12-mijlszone) en de Nederlandse havens. De verdeling wordt gemaakt op basis van data geleverd door het Marine Research Institute (MARIN), TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), Havenbedrijf Rotterdam en Wageningen Economic Research (WecR). Het gaat hier om gegevens uit het Automatic Identification System (AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System)), met informatie over de snelheid en positie van schepen, in combinatie met emissiefactoren en gegevens over scheepstypen.