In de ruimtelijke toedeling van emissies zijn er ten opzichte van 2018 de volgende actualisaties doorgevoerd in de sectoren landbouw, vreugdevuren en zeescheepvaart en visserij. 

Landbouw

  • De verdeling van emissies uit stallen en via opslag van dierlijke mest is geactualiseerd. Dit op basis van de meest recente GIAB Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven )+ versie uit 2019. Dit bestand wordt samengesteld door de (RVO) in samenwerking met WenR Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research ). Het bestand bevat de locatie van alle agrarische bedrijven in Nederland (met onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging). De locatiegegevens zijn in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij de actualisatie gaat het om veranderingen in zowel locatie, staltype als het aantal dieren. Vergeleken met 2018 zijn de dieraantallen afgenomen. Bij de stallen zijn er meer stallen met luchtwassers. Voor emissiearme stallen (met vloer/kelderaanpassingen) zijn de emissiefactoren geactualiseerd.
  • 2019 is toegevoegd aan de verdeling van emissies door beweiding en het toepassen van dierlijke- en kunstmest. Deze verdeling is gebaseerd op het Initiatormodel waarbij 2019 is toegevoegd. In Initiator zijn de meest recente gegevens over de productie en de toepassing van de diverse mestsoorten verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de mest op bedrijfsniveau. Daarbij wordt rekening gehouden met de mestproductie, de mestafzet (ook buiten de Nederlandse landbouw) en de mestgebruiksruimte gegeven de geldende gebruiksnormen voor fosfor en stikstof. 
  • De verdelingen voor emissies via mestbewerking en -vergisting zijn geactualiseerd. De verdeling voor mestbewerking en -verwerking is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde mest per bedrijf. Dit geldt voor alle bedrijven die in de landbouwtelling de vraag over mestbewerkingstechnieken en -verwerkingstechnieken hebben ingevuld. De locaties van de vergisters zijn afkomstig uit opgaven van RVO en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vooralsnog hebben al deze locaties een gelijk aandeel in de emissie. Dat komt door het ontbreken van voldoende informatie over de geproduceerde hoeveelheid energie of de omgezette hoeveelheid mest per locatie.

Vreugdevuren

In de oudejaarsnacht van 2018 zijn er op het strand bij Scheveningen nog  eindejaarsvuren ontstoken. De emissies hiervan zijn meegenomen voor 2019. Door voorjaarsdroogte ging een groot aantal Paas- en voorjaarsvreugdevuren niet door. En was het aantal locaties met vreugdevuren duidelijk lager dan in 2018. Op basis van informatie uit gemeentelijke en regionale nieuwssites is dit verwerkt in de nieuwe verdeling.

Zeescheepvaart en visserij

De verdeling van de emissies door zeescheepvaart en visserij is geactualiseerd voor 2019 door het Marine Research Institute (MARIN). Dit gebeurde op basis van gegevens van de Kustwacht, TNO toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ), Wageningen Economic Research (WecR) en Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat hier om AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System )-data (snelheid en positie van schepen), emissiefactoren en scheepstypen (wijzigingen in de vlootsamenstelling van zowel zee- als vissersschepen). De gegevens hebben betrekking op het Nederlands Continentaal Plat (inclusief 12-mijlszone) en de Nederlandse havens.