Soms zijn er door herberekeningen correcties of aanpassingen in de data. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze correcties. Soms gaat het ook om geconstateerde fouten, welke bij een volgende publicatie pas zullen worden gecorrigeerd. Per item wordt vermeld in hoeverre fouten zijn gecorrigeerd.

 

Fout bij emissies naar water (16 december 2022), gecorrigeerd per 1 februari 2023

Er is een fout geconstateerd in de geregionaliseerde data –voor alle emissiejaren- bij de compartimenten ‘Belasting van oppervlaktewater’ en ‘Emissies op riool en oppervlaktewater’. Bij de ruimtelijke toekenning van de emissies zijn in plaats van de locaties van de lozingspunten (x,y) abusievelijk de locaties van de bedrijven gebruikt. Hierdoor worden de directe lozingen niet toegekend aan het ontvangende oppervlaktewater. Deze data is tijdelijk niet beschikbaar geweest in het dataportaal (grafiek / kaart / download) en is gecorrigeerd per 1 februari 2023.

De download ‘Dataset Belasting naar oppervlaktewater 2020 (ER1990-2020).zip’, met geregionaliseerde data, bevatte dezelfde fout, maar is gelijk na het ontdekken van de fout geactualiseerd. Deze download is te vinden via de tab ‘Documentatie / Doorzoek alle documenten’ en vervolgens ‘05  Water/Exports’.

 

Correctie acht bedrijfsnamen (4 november 2022)

r is op 4 november 2022 een correctie doorgevoerd waarbij acht bedrijfsnamen zijn aangepast. Deze bedrijven zijn overgenomen en vallen sindsdien onder een ander moederbedrijf waardoor de naam veranderd is. De Nic code is ongewijzigd.

Het gaat om de volgende bedrijfsnamen:

Aangepaste bedrijfsnamen
Nic Code Oude bedrijfsnaam Nieuwe bedrijfsnaam
1107 Akzo Nobel Functional Chemicals BV Nouryon Functional Chemicals BV
10001 Akzo Nobel Chemicals BV (Botlek) Nobian Industrial Chemicals BV (Botlek)
10002 Akzo Nobel Industrial Chemicals BV Nouryon Industrial Chemicals BV (Europoort)
10509 Akzo Chemicals BV (Haseldonk) Nouryon Chemicals BV (Haseldonk)
71103 Akzo Nobel Functional Chemicals Nouryon Functional Chemicals 
71105 Akzo Nobel Chemicals BV (Hengelo) Nobian Chemicals BV (Hengelo)
105016 Akzo Nobel Chemicals BV (Chemie Park Delfzijl) Nobian Chemicals BV (Chemie Park Delfzijl)
115039 Akzo Nobel Functional Chemicals BV (CMC) Nouryon Functional Chemicals BV (CMC)

Emissies PAK's vanuit scheepscoating naar oppervlaktewater (12 september 2022)

Er is een fout ontdekt in de emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vanuit scheepscoating naar oppervlaktewater in de periode 2011-2020. In deze periode zijn de jaarlijkse PAK-emissies vanuit scheepscoatings 2% te laag ingeschat. Deze fout wordt in de volgende definitieve dataset (1990-2021) gecorrigeerd.

Depositiegegevens naar oppervlaktewater (29 juli 2022) - gecorrigeerd

Er was een fout geconstateerd in een deel van de emissiegegevens over de depositie naar oppervlaktewater.. Het ging om de emissies die horen bij de volgende emissieoorzaken:

  • E400100 Atmosferische depositie
  • E901401 Depositie Nederland

De fout was geconstateerd in de ruimtelijk verdeelde gegevens (zoals bijvoorbeeld de toedeling naar waterkwaliteitsbeheerders of deelstroomgebieden). De totalen van de respectievelijke emissieoorzaken, subsectoren en sectoren klopten daardoor ook niet. De totalen voor Nederland als geheel kloppen wel. De fout is ondertussen gecorrigeerd  en de emissiegegevens en bijbehorende tabellen zijn ge-updated met de correcte gegevens.

Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen (1 maart 2022)

In de door LNV aangeleverde afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen van 2019 zat een fout. De afzet voor de stof 3-indolylboterzuur in 2019 hoort 64 kg te zijn, terwijl een hoeveelheid van 29313 kg is gerapporteerd. Hierdoor is het gerapporteerde emissiecijfer voor de stof 3-indolylboterzuur naar lucht ongeveer 450 keer te hoog. Voor oppervlaktewater is het emissiecijfer van deze stof wel correct.

PCB emissies van scheepvaart (15 februari 2022)

Er is een fout opgetreden bij de PCB emissies van scheepvaart, zowel binnenvaart als zeescheepvaart. Door deze fout tellen de PCB emissies nu bij de NMVOS emissies op. Door de zeer geringe omvang van de emissies is dit niet te merken in de totalen. Deze fout zal bij de volgende vaststelling van emissiedata gecorrigeerd worden.

Emissiefactor van zink door vuurwerk (10 februari 2022)

Er is een fout geconstateerd in de emissiefactor van zink door vuurwerk. De emissiefactor ligt ongeveer een factor drie lager dan waarmee in de 2020 dataset gerekend is. De emissiefactor is gecorrigeerd voor emissies naar water en bodem maar nog niet voor emissies naar lucht aangezien de dataset al vastgesteld was. Bij de volgende vaststelling van emissiecijfers wordt de correctie van emissies naar lucht uitgevoerd. Op dit moment is vuurwerk verantwoordelijk voor 1.4% van de nationale zink emissies naar lucht in 2020. Wanneer de getallen aangepast worden, zal dit op ongeveer 0,4% van het nationaal totaal uitkomen.