Bij de luchtverontreinigende stoffen zijn er in de 1990-2020 reeksen ten opzichte van 1990-2019 reeksen de volgende actualisaties doorgevoerd in de sectoren landbouw, verkeer en vervoer, consumenten, handel diensten en overheid, en industrie. 

Landbouwsector

 • De emissies als gevolg van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Landbouw zijn voor de periode 2010-2019 opnieuw berekend op basis van nieuwe inzichten. De effecten zijn op niveau van individuele stoffen zeer beperkt. Echter, aangezien verschillende van deze stoffen bijdragen aan NMVOS, zijn daarin kleine veranderingen opgetreden;
 • Actualisatie van de emissiefactoren voor NOx van kleine vuurhaarden geeft een hogere emissie;
 • Tijdreekscorrectie activiteitgegevens pluimvee i.v.m. nieuwe data-bron (I&R in plaats van Landbouwtelling) geeft iets lagere NH3, PM2,5 en NMVOS emissies over de periode 1990-2018;
 • Nieuwe rekenmethodiek PM2,5 (inclusief herberekening vanaf 2005) geeft kleine wijzigingen in emissies bij een aantal diercategorieën (vleeskuikens, paarden, vleeseenden, schapen en ezels);
 • Areaal veen- en moerige gronden (is aangepast op basis van LULUCF-arealen) geeft kleine wijzigingen voor NOx van deze bronnen.

Verkeer en vervoer sector

 • De NEC-emissies van wegverkeer zijn nu berekend op basis van de hoeveelheid verkochte brandstoffen met als gevolg over de hele reeks enige verschillen met berekening op basis van gebruikte brandstoffen (voor 2020 zijn deze verschillen: NH3 -0,04 kton, NOx -0,14 kton, SO2 0,0 kton, PM2,5 -0,09 kton en NMVOS -4,5 kton);
 • Bij gelijkblijvend brandstofverbruik is op basis van resultaten uit een enquête onder gebruikersgroepen, de parksamenstelling in het rekenmodel voor de emissies van Mobiele werktuigen geactualiseerd.

Consumenten sector

 • Handdesinfectie is als nieuwe bron van NMVOS toegevoegd aan de inventarisatie;
 • Bij Vuurwerk zijn verbeterde activiteitgegevens en emissiefactoren voor PM2,5 doorgevoerd;
 • Voor de berekening van de emissies van het roken van sigaretten en sigaren zijn nieuwe emissiefactoren toegepast;
 • Nieuwe activiteitgegevens zijn doorgevoerd die betrekking hebben op de NMVOS-emissies van gebruik van kantoorartikelen (lagere emissies),
 • Bij het gebruik van lijmen zijn zowel nieuwe activiteitgegevens als emissiefactoren toegepast waardoor de emissies van NMVOS gedaald zijn.

Handel, diensten en overheid sector

 • Voor de inventarisatie van NMVOS zijn nieuwe activiteitgegevens toegepast voor gebruik van kantoorartikelen (lagere emissies), reinigen tankauto’s (hogere emissies) en bij benzinestations voor lekverliezen en verdrijving tijdens tanken en uit opslagtanks (hogere emissies);
 • Bij het gebruik van lijmen zijn zowel nieuwe activiteitgegevens als emissiefactoren toegepast waardoor de emissies van NMVOS gedaald zijn;
 • Actualisatie van de emissiefactoren voor NOx van kleine vuurhaarden geeft een lagere emissie.

Industrie sector

 • Bij oplosmiddel- en ander productgebruik: overig is na 2014 een nieuwe berekeningsmethode toegepast om te compenseren voor het ontbreken van activiteitgegevens waardoor de NMVOS emissies vanaf 2014 iets toenemen en vanaf 2017 weer afnemen.