Bij de luchtverontreinigende stoffen zijn er in de 1990-2022 reeksen ten opzichte van 1990-2021 reeksen de volgende actualisaties doorgevoerd in de sectoren landbouw, verkeer en vervoer, bouw, energie industrie en afval, consumenten en handel diensten en overheid.

Landbouwsector

 • Bij de berekening van de emissie van de bron ”bewerking van kalvermest” wordt nu gebruik gemaakt van de jaarlijks variërende TAN-gehalten (i.p.v. een vast TAN-gehalte). Hierdoor ontstaan er kleine verschillen in de emissies van NH3 en NOx;
 • bij de samenstelling van afgevoerde mest worden in de reeks vanaf 2018 weer de gemiddelde fosfaatgehalten van mestanalyses gebruikt i.p.v. de forfaits. Hierdoor komt er meer mest (stikstof) bij de sector Consumenten terecht en zijn de NH3-emissies daar dus enigszins toegenomen;
 • in de berekeningen is het areaal gemaaid grasland aangepast door over te stappen van de graslandenquête naar de gegevens uit de landbouwtelling. Tevens wordt nu rekening gehouden met het gebruik van natuurlijk grasland in de landbouw. Deze methodeaanpassing leidt tot kleine wijzigingen in emissies;
 • in de berekeningen van emissies uit mestopslag, mestbewerking, mestaanwending  wordt nu voor de diercategorieën rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten, paarden en pony's ook het strooisel meegenomen.

Verkeer en vervoer sector

 • Nieuwe inzichten in de verkeersprestaties van lichte tweewielers (bromfietsen e.d.) op basis van tellerstanden en kentekencamera’s laten zien dat de werkelijk gereden kilometers (met name voor oudere voertuigen) aanmerkelijk lager zijn dan eerder op basis van een wat oudere CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-enquête werd gedacht. Nieuwe berekeningen van emissies van deze bron geven daardoor over de gehele reeks en alle stoffen ca. 50% lagere emissies;
 • De tijdreeksen van wegverkeer zijn tussen 2005-2017 opnieuw geïnterpoleerd, waarbij in de periode 2009-2017 gebruik is gemaakt van informatie over bottom-up kilometrages en afgeschaald voertuigpark. Deze nieuwe interpolatie geeft kleine verschillen (variërend tussen -8,6% en +7,8% op emissieoorzaak niveau voor alle door deze bron berekende stoffen;
 • Gebleken is dat er een dubbeltelling bestond van de gebruikte brandstofhoeveelheden bij de bepaling van de CH4 afkomstig van koelaggregaten. De herberekening resulteert is ca 2% lagere CH4-emissies van wegverkeer voor alle jaren;
 • Bij de berekeningen van de emissies van binnenvaart is voor de jaren 2020-2022 overgestapt van vervoersprestaties en gemiddelde vaarsnelheden (via CBS) naar real-time snelheidsgegevens op basis van AIS Automatic Identification System (Automatic Identification System)-signalen. In de jaren dat AIS is toegepast is het gemiddeld dieselverbruik per ton.kilometer bepaald en gebruikt om een herberekening van de voorgaande jaren uit te voeren. Door deze herberekening zijn de berekende emissies voor alle stoffen in de periode 1991-2019 ca 15% lager geworden;
 • De koude startemissies werden te laag ingeschat. Dit is gecorrigeerd en vanaf 2009 zijn de koude startemissies als aparte emissieoorzaak per voertuigtype beschikbaar (voor 2009 zitten deze in de uitlaatgasemissies van voertuigen);
 • Bij Railvervoer zijn de slijtage-emissies (PM10 en PM2,5) van wielen, remmen en rails aan de reeks toegevoegd. De fijn stof emissies van Spoorwegen zijn daardoor over de gehele reeks  ca. 20% hoger.

Bouw sector

 • Bij mobiele werktuigen is het machinepark aangepast als gevolg van nieuwe inzichten in de verkoop en invoeringsdata van enkele machinetypen. Hierdoor zijn over de gehele reeks kleine wijzigingen te zien in de emissies van fijn stof, CO en de stofgroep koolwaterstoffen.

Energie, industrie en afval sector

 • Geconstateerd is dat bij stortplaatsen de emissies van totaal stof als gevolg van storten van de minerale fractie van afval niet was meegenomen. Dit is hersteld waardoor er over de gehele reeks iets hogere emissies berekend worden.

Consumenten sector

 • Vanwege twijfels over de kwaliteit van de enquêteresultaten onder gebruikers is voor handdesinfectie overgestapt op het gebruik van de nieuw beschikbare databron van verkoopstatistieken van de NVZ. Hierdoor zijn de NMVOS-emissies van deze bron in de periode 1990-2019 met ca 5,3 tot 7,8 kton toegenomen, terwijl de emissies in de periode 2020 en 2021 ten opzichte van de reeks 1990-2021 aanzienlijk zijn afgenomen met resp. 22,2 kton en 35,6 kton;
 • er zijn correcties ontvangen van de vuurwerkbranche over de verkochte hoeveelheden vuurwerk. Het gebruik van deze cijfers heeft geleid tot aanmerkelijk lagere emissie van alle stoffen uit deze bron.

Handel, diensten en overheid sector

 • Bij mobiele werktuigen is het machinepark aangepast als gevolg van nieuwe inzichten in de verkoop en invoeringsdata van enkele machinetypen. Hierdoor zijn over de gehele reeks kleine wijzigingen te zien in de emissies van fijn stof, CO en de stofgroep koolwaterstoffen;
 • door toepassen van een andere bron voor de emissies van vloerwas nemen de NMVOS-emissies van het gebruik van onderhoudsmiddelen over de hele reeks toe toe met 3,8 kton in 1990 en 0,7 kton in 2021.