Onderstaande tabel geeft de nationale totalen weer van de belasting naar oppervlaktewater van 8 zware metalen, N-totaal en P-totaal. De belasting wordt getoond voor de peiljaren en de twee meest recente jaren waarvoor de belasting is ingeschat.   

Overzichtstabel belasting naar oppervlaktewater

De belasting, ofwel de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt, bestaat uit de rechtstreekse emissies naar oppervlaktewater vanuit bedrijven, huishoudens en diffuse bronnen, plus de overdrachten vanuit de andere compartimenten. Vanuit het compartiment riolering en waterzuivering zijn dat de lozingen van gezuiverd afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties en de lozingen vanuit overstorten en regenwaterriolen. Vanuit het compartiment bodem is dat de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en vanuit het compartiment lucht is dat de atmosferische depositie op oppervlaktewateren.

Onderstaande tabel geeft de nationale totalen van de belasting van het oppervlakteawter per doelgroep weer. Onder documentatie kunt u de volledige tabel belasting van het oppervlaktewater per doelgroep vinden. 

​​​​

Belasting naar oppervlaktewater in kg/jaar van 1990 t/m 2020, vastgesteld in juli 2022

 
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
2020
Nationaal totaal
     As 46639 42830 36805 28495 29152 32180 26839 26111
     Cd 11396 12210 8991 5219 4468 5548 3278 3214
     Cr 45261 29941 23586 18728 14953 15561 14189 12787
     Cu 263406 234847 244472 166659 148617 154033 144415 136428
     Hg 3108 2046 1318 1174 868 668 497 481
     Pb 258799 164568 155205 103938 55190 53199 53765 51049
     Ni 87825 75805 71505 54436 48662 51634 39946 38777
     Zn 1076725 923461 836775 654008 531927 565780 569545 540914
     P-totaal 22061926 12864217 10993655 7456902 7455885 7922385 6490728 6349151
     N-totaal 232126178 227121594 218446025 153069423 131226986 134216790 128489118 126236257