Onderstaande tabel geeft de nationale totalen weer van de belasting naar oppervlaktewater van 8 zware metalen, N-totaal en P-totaal. De belasting wordt getoond voor de peiljaren en de twee meest recente jaren waarvoor de belasting is ingeschat.   

Overzichtstabel belasting naar oppervlaktewater

De belasting, ofwel de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt, bestaat uit de rechtstreekse emissies naar oppervlaktewater vanuit bedrijven, huishoudens en diffuse bronnen, plus de overdrachten vanuit de andere compartimenten. Vanuit het compartiment riolering en waterzuivering zijn dat de lozingen van gezuiverd afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties en de lozingen vanuit overstorten en regenwaterriolen. Vanuit het compartiment bodem is dat de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en vanuit het compartiment lucht is dat de atmosferische depositie op oppervlaktewateren.

Onderstaande tabel geeft de nationale totalen van de belasting van het oppervlaktewater per doelgroep weer. 

​​​​

Belasting naar oppervlaktewater in kg/jaar van 1990 t/m 2021, vastgesteld in mei 2023

 
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
Nationaal totaal
     As 46.639 42.830 36.806 28.495 29.152 32.180 26.352 26.330
     Cd 11.396 12.210 8.991 5.219 4.468 5.548 3.214 3.195
     Cr 45.261 29.941 23.586 18.728 14.953 15.561 12.786 13.061
     Cu 263.177 227.421 243.715 166.657 148.617 154.035 138.027 139.049
     Hg 3.108 2.045 1.318 1.174 868 668 481 487
     Pb 258.799 164.568 155.205 103.938 55.190 53.199 51.048 51.478
     Ni 87.825 75.805 71.505 54.436 48.662 51.634 38.777 39.059
     Zn 1.076.834 923.465 836.285 653.791 531.887 565.895 543.808 546.238
     P-totaal 22.061.936 12.864.234 10.977.769 7.452.549 7.457.197 7.912.470 6.941.687 6.948.429
     N-totaal 232.126.389 227.121.942 217.261.707 150.940.528 131.606.697 133.447.969 133.050.217 133.028.127