Berekeningen in de Watson webapplicatie

De Watson-webapplicatie maakt het mogelijk gegevens uit de database op verschillende manieren te rapporteren en te bewerken. Er kunnen drie typen rapportages gemaakt worden:

 • de meetresultaten per stof
 • de meetresultaten per stof per RWZI
 • het zuiveringsrendement van een stof

Bij de meetresultaten kan gekozen worden voor de concentratie, een vracht, of een vracht per inwoner-equivalent (IE). De berekeningen leveren geaggregeerde meetgegevens op, dat wil zeggen minimum, gemiddelde, mediaan, 90 percentiel en maximum. Deze resultaten kunnen worden geëxporteerd en worden gedownload als Excel bestand.
Een inwonerequivalent is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die een persoon in huis per etmaal veroorzaakt, gebaseerd op de gemiddelde vervuiling door zuurstofbindende stoffen. Eén IE komt overeen met een biochemisch zuurstofverbruik van 54 gram per etmaal.

Tabel 1 geeft schematisch aan welke paramters met de Watson-webapplicatie kunnen worden berekend.

Rapportage Selecteren op Rekenopties Uitvoer
Meetresultaten per stof
 • type afvalwater (influent of effluent)
 • stroomgebied
 • deelstroomgebied (alleen voor Rijn)
 • periode
 • rapportage over hele periode of per jaar
 • parametercode, stoffen of stoffenlijst1
 • gehalte
 • vracht
 • vracht/IE
Parametercode, CAS-nummer, ER-code, stofnaam, type afvalwater, minimum, mediaan (p50), gemiddelde, 90-percentiel (p90), maximum, eenheid, aantal metingen > rapportagegrens, totaal aantal metingen
Meetresultaten per stof uitgesplitst naar RWZI2 idem, plus RWZI-code
 • gehalte
 • vracht
 • vracht/IE
Parametercode, CAS-nummer, ER-code, stofnaam, RWZI-code, lokatie, type afvalwater, minimum, mediaan (p50), gemiddelde, 90-percentiel (p90), maximum, eenheid, aantal metingen > rapportagegrens, totaal aantal metingen
Zuiveringsrendement
 • stroomgebied
 • deelstroomgebied (alleen voor Rijn)
 • periode
 • rapportage over hele periode (standaard)
 • parametercode, stoffen of stoffenlijst2
 • RWZI-code
n.v.t. Parametercode, ER-code stof, stofnaam, RWZI-code, RWZI-naam, datum, debiet, totaal IE, aantal metingen in influent en effluent boven de rapportagegrens, concentratie in influent en effluent, rendement (%), vracht in influent en effluent in mg/dag/IE

1 Er kunnen meerdere stoffen tegelijkertijd geselecteerd worden, of meerdere stoffenlijsten tegelijkertijd. Het is echter niet mogelijk om stoffen en stoffenlijsten tegelijkertijd te selecteren.
2 De resultaten worden per rwzi over de hele periode geaggreerd. Hieronder wordt de wijze beschreven waarop de verschillende uitvoerparameters berekend worden:

 • Gehalte concentratie in µg/l
  Min
  Laagste concentratie µg/l binnen de selectie
  Max.
  Hoogste concentratie µg/l binnen de selectie
  Gem
  Gemiddelde concentratie µg/l binnen de selectie
  Mediaan
  50ste percentiel µg/l van alle geordende concentraties in de selectie
  P90
  90ste percentiel µg/l van alle geordende concentraties in de selectie
 • Vracht concentratie in µg/l, debiet in m3/dag, vracht in mg/dag
  Min
  Laagste (concentratie * het debiet) binnen de selectie
  Max.
  Hoogste (concentratie * het debiet) binnen de selectie
  Gem
  Gemiddelde (concentratie * het debiet) binnen de selectie
  Mediaan
  50ste percentiel (concentratie * het debiet) van alle geordende concentraties in de selectie
  P90
  90ste percentiel (concentratie * het debiet) van alle geordende concentraties in de selectie
 • Vracht/IE, concentratie in µg/l, debiet in m3/dag, IE (inwoner-equivalant) in aantallen, vracht/IE in mg/jaar/IE
  Min
  Laagste (concentratie * het debiet * (365 / IE)) binnen de selectie
  Max.
  Hoogste (concentratie * het debiet * (365 / IE)) binnen de selectie
  Gem
  Gemiddelde (concentratie * het debiet * (365 / IE)) binnen de selectie
  Mediaan
  50ste percentiel (concentratie * het debiet * (365 / IE)) van alle geordende concentraties in de selectie
  P90
  90ste percentiel (concentratie * het debiet * (365 / i.e.)) van alle geordende concentraties in de selectie
 • Zuiveringsrendement
  i_conc_ug/l
  concentratie influent in µg/l per stof en RWZI (in µg/l)
  e_conc_ug/l
  concentratie effluent in µg/l per stof en RWZI (in µg/l)
  rendement
  (i_conc_ug/l - e_conc_ug/l) / i_conc_ug/l * 100 (in %)
  i_/mg/dag/i.e.
  debiet * i_conc_ug/l (in mg/dag)
  e_/mg/dag/i.e.
  debiet * e_conc_ug/l (in mg/dag)

Bij aggregaties (per jaar of per jaar/RWZI) worden de bovenstaande berekeningen uitgevoerd voor de subselecties. Bij de berekeningen die door de Watson-applicatie worden uitgevoerd zijn de volgende punten van belang:

 • Rapportagegrenzen zijn niet opgenomen: concentraties onder de rapportagegrens worden in de database op ‘0’ gesteld.
 • De vrachten worden berekend op basis van de dagdebieten en de gemeten concentraties. Wanneer de dagdebieten aangeleverd zijn door waterbeheerders, rekent de Watson-applicatie met deze waarden de concentraties om naar vracht per inwonerequivalent (IE). Bij afwezigheid van deze gegevens gebruikt Watson de gegevens over RWZI-ontwerpcapaciteit, jaardebieten en IE’s welke opgenomen zijn in de Watson-database (bron CBS).
 • De zuiveringsrendementen worden alleen berekend wanneer op dezelfde dag een meting van een stof beschikbaar is in zowel influent als effluent van een bepaalde RWZI. De uitvoer is dus een lijst met zuiveringsrendementen op verschillende dagen waarop zowel influent- als effluentdata voorhanden is.